Generalforsamling 2014

Onsdag d. 24. september kl. 19.15

Medborgerhuset

Østergade 63

6270 Tønder
Dagsorden:


1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.


2. Formandens beretning.


3. Kassererens regnskabsaflæggelse.


4. Indkomne  forslag.


5. Valg.


6. Evt.


Oplæg ved Vibeke Sørensen-  forstander på Julemærkehjemmet Fjordmark.

Vibeke kommer med et indlæg om Julemærkehjemmet, som vi skal besøge søndag den 30.11{"components":Referat

Tønder Fodslaw

generalforsamling

d. 24. september 2014


Formanden Inger Halwas bød velkommen til, som hun sagde min sidste generalforsamling som formand for Tønder Fodslaw


1.  Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Dirigent Jes Jørgensen

Stemmetællere Margit Gjerlufsen og Bent Thomsen


2. Formandens beretning.

Det forløbne år har budt på flere markante ting


1. Udflugt som bustur

2. Mulighed for forskellig længde og hastighed på træningsturene

3. Team Rynkeby-børnecancerfonden

4. Suppetur

5. Forberedelse til formandsskifte


3 af vore medlemmer har været på særdeles

anstrengende og lange ture. Jes Jørgensen og Holger Gram deltog 1. og 2. februar i 1864 marchen i sne og kulde. 1. etape fra Dannevirke-museet i tyskland til Frøslev skole 45 km og 2. dagen fra Frøslev skole til Dybbøl- 35 km. Flere af vore medlemmer var om søndagen på 5 eller 10 km tur i Dybbøl.


Evelyn Hougaard har i april-maj måned været på 5 ugers tur og vandret 800 km på Caminoen.

Hun er nu igen af sted sammen med datteren Rikke for at gennemføre de sidste 100 km.


Fra 6. til 12. juli gennemførte Jes Jørgensen  hærvejsvandringen på 300 km fra Slesvig til Viborg.


Flere af vore medlemmer har været på tur med ”De grå busser” eller på andre rejser. Vi har også arrangeret besøg til vore naboforeningers DKT-ture – dette er med til at skabe sammenhold i foreningen og lære andre Fodslaw- medlemmer at kende.


Året har igen budt på mange traditionsture:


Sildeturen med 41 deltagere

Julemærkemarchen med 30 deltagere

Juleafslutning med 36 deltagere

Tur til fordel for kræftens bekæmpelse 30 deltagere

Tur sammen med Hjerteforeningen 82 deltagere i alt

Ladywalk i Sønderborg med 42 deltagere

Tur til Kollund med grillparty hos Arthur og Grethe 44

Tur til Hindenburgdæmningen med fedtemad og øl/vand

med 32 deltagere


Nye tiltag:


Suppeturen i Arrild med 46 deltagere – kunne godt gå hen at blive en tradition.


Foreningsudflugten foregik for 1. gang som en bustur.


Vi havde i år valgt at besøge Munkebo Fodslaw og 31

havde en rigtig dejlig dag med motion, samvær og besøg på Johannes Larsen museet.

Efterfølgende spiste vi på skolen, hvor der var start og slutsted, inden vi mætte- trætte og mætte af indtryk kørte mod Tønder.

Vejrguderne var os venligtstillede  - fint vejr på gåturen og øs-pøsende regn på hjemturen i bussen.

Tak til Inger og Gunner der havde organiseret turen.


Team Rynkeby vandringen med 234 deltagere heraf ca. 30 fra Tønder Fodslaw. Der blev indsamlet ca. 10.000 kr. til det gode formål. Vi har meldt os på banen, hvis der arrangeres vandring igen. Astrid, Tage og Gunner havde været behjælpelig med ruterne. Tak for indsatsen.


Træningsturene har alle været godt besøgt – flere gange med over 40 gængere.

Muligheden for at gå kortere og langsommere er blevet godt modtaget.


I alt har vi gået ca. 10.000 km – godt gået.


Tak til årets planlæggere og turledere og forplejnings-

tjenesten i forbindelse med vore dejlige ture.


Vandring i Løgumkloster i september 2013 havde med ca. 100 for få deltagere og vi er derfor glade for at Rømø trækker mange til fra nær og fjern.


Vandring på Rømø den 7. september 2014 havde deltagelse af 211  der fik en super oplevelse i den dejlige natur på Rømø.

Tak til alle der var med til at gøre dagen til en godoplevelse.


Den bedste reklame er at se gængere, der er ”gengangere” – hvilket betyder at de har været tilfredse med tidligere års ture. Vi bestræber os på at have gode og godt afmærkede ruter – venlig betjening på start og raststeder samt god forplejning. Vi har efter vandringen modtaget flere mails med tak for turen.

 

I år havde vi besøg fra Munkebo der havde lavet bustur med 49 – vore naboklubber syd for grænsen Lindewitt kom i bus med 54 og Leck med 15 deltagere. 

Dertil kom vandrere fra nær og fjern.Tak til alle der støttede os og en stor tak til alle 21 af vore medlemmer der ydede en formidabel indsats med planlægning og gennemførelse af dagen.


Der er planlagt Vandring på Rømø den 6. september 2015


Medlemsfremgang


Vi har i årets fået flere nye medlemmer.

Velkommen i Tønder Fodslaw - jeg håber for jer at

I får nogle gode oplevelser i naturen og godt socialt samvær.


Det er mit indtryk at fremgangen skyldes mund til øremetoden – ikke den værste.


Ved sidste års generalforsamling var der

66 person 1 og 29 person 2


Den seneste medlemsliste viser 73 person 1 og 34 person 2 – i alt en fremgang på 12 medlemmer til i alt 107. Ikke ilde når vi tænker på vor placering på landkortet, hvor vi ikke har opland mod vest eller syd.


Ved åbnet hus arrangementet i Medborgerhuset onsdag den 10. september var der flere der viste interesse for

Tønder Fodslaw- og jeg ved at der var 2 med på turen

til Rudbøl i søndags.


Hjemmesiden


Lisbeth Hansen har siden sidste generalforsamling

vedligeholdt hjemmesiden ”toenderfodslaw”


Siden er velbesøgt.

Alle er velkomne til at sende indlæg og fotos til Lisbeth.


Fodslaw og DMF.


Vi deltager i møder arrangeret af Fodslaws region og landsledelse samt DMF i det omfang vi kan afse tiden.


Jeg vil her på falderebet sige tak til Fodslaws bestyrelse -kontoret og redaktøren af bladet for godt samarbejde.

Stor tak til mine bestyrelseskolleger for godt og langvarigt samarbejde.


Tak til alle foreningens medlemmer for altid hyggeligt samvær og jeres opbakning til foreningen.


Formanden sluttede sin beretning af med at læse en Fabel

Fabel af Jean de La Fontaine  -

Fransk forfatter der levede 1621-1695 - skrev mange fabler.


DE TO GEDER

Det ender galt med verdens riger - hvis ikke no’en i verden viger, hvis hver kun holder på sin ret.

To geder mødtes på et bræt- forbi ku ingen af dem komme, da ingen af dem veg en tomme,

og derfor kom de op at slås på brættet over bjergets fos.

Da begge havde horn i panden, så stangede de straks hinanden.

Så kæmpede de ged mod ged, og så faldt begge geder ned.


Det fik de altså ud af trodsen:

De druknede begge to i fossen.

Og de faldt begge ned deri – og ingen af dem slap forbi.

Vi kæmper tit som disse geder om ret og magt og herligheder,

Du laver ganske samme fejl hver gang du viser dig for stejl,

og derfor bør du lige vide, at man også kan gå til side.


Hvis e’n vil `gi den anden ret – kan begge gå på samme bræt.


Med denne til stadighed gældende fabel har jeg sluttet min 14. og sidste beretning og ønsker Tønder Fodslaw lykke på vandreturen  frem.


Beretningen blev enstemmigt vedtaget.


3. Kassererens regnskabsaflæggelse.


Kasseren fremlagde regnskabet som blev omdelt (bilag 1)

Regnskabet godkendt.


4. Indkomne forslag.


Der var indkommet et forslag fra Inger Halwas, som foreslog at § 16 afsluttes således ”tilfalder midlerne Julemærkehjemmet Fjordmark , Fjordvejen 20 6340 Kruså”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


5. Valg.

 

På valg var:

1. Bestyrelsesmedlem Gunner Jakobsen, Gunner modtog genvalg

2. Bestyrelsesmedlem (Formand) Inger Halwas, ønskede ikke genvalg. Valgt blev Pia Nielsen

3. Bestyrelses suppleant Evelyn Hougaard, genvalg for 1 år

4. Bestyrelsesmedlem Bent Thomsen, genvalgt for 1 år

5. Revisor Inger Jakobsen, genvalgt for 1 år

6. Revisor Johanne Jessen, genvalgt for 1 år

7. Revisorsuppleant Margit Gjerlufsen, genvalgt for 1 år


6. Evt.

Under dette punkt kan intet besluttes, følgende blev oplyst, drøftet:

1. Orientering om rejser, dels med hovedforeningen, dels ”De grå busser”. Hovedforeningens ture kan man melde sig til individuelt, hvorimod ved de ”De grå busser” her planlægger man selv turene  og skal selv skaffe 40 deltagere.

Der var enighed om at det ville være svært for os i Tønder at skaffe så mange, derfor meddeler vi ”De grå busser at vi gerne vil have tilbud om at supplere op på andre foreningers tur.

2. Livreddende førstehjælpskursus, et tilbud der er kommet fra Hjerteforeningen. Kurset er på 2 x 3 timer og koster kr. 60-. Tilbudet vil blive sendt ud pr. mail

3. Det er muligt at købe T-shirt til kr. 125-, interessen undersøges pr. mail.

4. Slivsøvandring lørdag d. 27. september, der er førte vandringer kl. 10.00

5. Gunner Jakobsen opfordrede alle til at melde sig med ideer til tur, eller lave ture

6. Jan Lassen holdt en takketale til den afgående formand Inger Halwas og takkede hende for hendes store arbejde som formand for foreningen gennem 14 år. Hvorefter han overrakte hende en gave.

7. Arthur Beuschau takkede ligeledes Inger for godt samarbejde og udtrykte håb om et forsat godt samarbejde med Tønder Fodslaw

[